<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11534418\x26blogName\x3dBugshell+Me!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/\x26vt\x3d6705353732619274272', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bugshell Me!

星期五, 3月 18, 2005 at 9:13 下午

綠島上的小花


去年夏天在綠島人權記念館外隨意拍的小花.
好大的太陽啊~

Anonymous mander said...

天人菊是一種很可愛的小花
好像一個人對你張開雙手
想要熱情的對著你打招呼
雖然生長的環境並不優越,甚至鹽分海風的侵襲
可是依然活力十足!

與向日葵相較,多了一分嬌羞但堅定的可愛感覺:)  

~

張貼留言