<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11534418\x26blogName\x3dBugshell+Me!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/\x26vt\x3d6705353732619274272', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bugshell Me!

星期五, 3月 18, 2005 at 9:30 下午

什麼!三菱重工要做鋼彈!


這只是假想圖..別緊張
三菱重工徵人新聞稿
看tvbs的新聞說三菱重工要徵人做鋼彈.雖然這是一個月前的舊聞.
還是讓我很震驚.那我們要不要請台塑幫我們弄幾台薩克啊~~~
台塑如果徵人做薩克.我一定只領基本薪資也要進去加班做出來...

Anonymous 匿名 said...

測試回覆~~任何人都可以留言哦  

~

Anonymous bugshelllllllllll said...

測試回覆~~任何人都可以留言哦  

~

張貼留言