<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11534418\x26blogName\x3dBugshell+Me!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_TW\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bugshell.blogspot.com/\x26vt\x3d6705353732619274272', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bugshell Me!

星期日, 4月 10, 2005 at 3:33 下午

I-DOG在日本賣到缺貨???


我先說哦∼我也想買...等台灣有貨我可能會抱一台回來...
不過這種東西再怎麼行銷也不應該會賣到網購第二名.....
一定又是ipod效應造成的...全世界一千萬台ipod...
搞不好日本佔三成以上呢~~~
和玩股票一樣..當大家都在ipod時...
大家是不是該找新的玩意了....
總有一天蘋果會丟掉白色...因為大家都i來i去的....
下一代ibook可能會更像台玩具也說不定...
賈伯斯不做己經做過的事...
所以要果涷系列回來是不可能的...
說不定.....會來個五顏六色內部零件....全透明高精密的外表
以蘋果的設計.應該不會弄得太粗俗...
然後∼∼∼
又跑出一台全透明的i-dog.......

我會買i-dog來當桌面擺飾...
寵物功能.....唉∼∼不去想了...
你好幾年前買的電子雞...現在在哪裡?????
(想當年的吊在身上..現在想起來好丟臉哦)

張貼留言